Index de referència dels preus de lloguer a Catalunya

S’ha posat en marxa aquest nou index per oferir una valor real que mostri la situació del mercat de lloguer a Catalunya en benefici d’ambdúes parts, propietaris i arrendataris, que poden veure reflexada una mostra representativa basada en les dades que ja s’havien proporcionat a l’administració a través de l’INCASOL, a més de proporcionar una eina per a les futures la implantació de futures polítiques.

El passat dimecres dia 12 de juliol, en l’àmbit dels sopars de l’entorn immobiliari que organitza periòdicament Amat Immobiliaris, ens en va fer la seva presentació el Sr. Jaume Fornt, Director de l’Agència d’habitatge de Catalunya, que ens va parlar el nou índex de referència de preus de lloguer a Catalunya, i el Sr. Javier Burón, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, que ens va presentar el Projecte OMA, Operador Metropolità de lloguer Assequible.

Per a més informació, i si vol saber de primera mà quina és la seva situació respecte a l’aplicació de l’Ïndex i les accions futures de l’administració per tal de controlar els preus del mercat del lloguer de l’habitatge a Catalunya, no dubti contactar-nos.

info@evamasadvocat.com – (+34) 93 285 72 72

SENTENCIA DEL TC QUE CAMBIA SUSTANCIALMENTE LA REGULACIÓN DEL IIMVTNU (PLUSVALIA MUNICIPAL)

La reciente sentencia dictada por TC tiene gran trascendencia al considerar inconstitucionales los impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”.
No pueden gravar “situaciones” en las que no se haya producido una ganancia económica o se impida “a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor”.
La Sentencia del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia, en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa, ya que recoge que: “Imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo (…) contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza”.

Este fallo, abre la posibilidad de solicitar la devolución por ingresos indebidos de las plusvalías ingresadas hasta este momento cuando dicho cálculo haya sido fruto de una transmisión no onerosa o bien en la que no se haya puesto de relevancia una ganancia económica, como por ejemplo en una adjudicación por división de la cosa común.
Aconsejamos no demorar dicha petición por que el Tribunal Supremo tiene pendientes varios recursos y podría imponer una limitación temporal a estas devoluciones.
Si desea más información o que nos ocupemos de su reclamación, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho.

FELICITACIÓ DE NADAL – SEASON’S GREETINGS

felicitacio-nadal-2016Encara que la feina d’aquests darrers dies de l’any ens fa oblidar de vegades l’essència d’aquestes dates tan especials, espero que els nostres millors desitjos arribin ben lluny i que sigui amb vocació de permanència.

Podeu comptar amb el nostre suport jurídic per consolidar-los.

PREMIS FIDEM

El passat dia 15 de novembre vaig tenir el plaer de poder participar en el lliurament dels XIX premis FIDEM a Caixaforum, compartint amb la seva Presidenta la Sra. Joana Amat un acte transversal, emotiu i encoratjador pel dia a dia en la tasca de les dones empresàries i emprenedores. Tant les autoritats, els participants com les premiades van destacar la importància de la visió, de la perseverança, dels valors i de la convicció per impulsar l’empresa i la participació activa de les dones. #onsonlesliders #onsonlesdones.

Foto amb la Joana Amat i el seu equip d’Amat Immobiliaris, empresa amb la que col·laboro professionalment com advocat extern des de l’inici del despatx.image1

Xerrada sobre Dret de Successions català i belga. El nou reglament successori europeu.

Vaig participar com advocada i membre del consell en l’acte organitzat pel Casal Català de Brussel·les amb el suport de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’UE.

Tant els ponents, el Notari belga M. Pierre van den Eynde com la Notària de Barcelona la Sra. Immaculada Rúbies Royo, com els assistents vàrem poder compartir les principals diferències i similituds de tots dos sistemes jurídics successoris, vàrem analitzar alguns dels avantatges d’acollir-se a un o a l’altre, principal avantatge introduït pel nou reglament i que és especialment interessant als residents a l’estranger.

Si vàreu participar o us trobeu en alguna situació successòria que impliqui Catalunya o Espanya i un altre país, no dubteu a consultar-nos el vostre cas i els oferirem el consell més adient i econòmicament més convenient.

img-20160914-wa0006 img-20160914-wa0001

 

Primeres experiències sobre el nou Judici Verbal

La darrera reforma de la LEC ha volgut incorporar una regulació que l’aproxima en alguns aspectes més a la regulació del Judici Ordinari per tal de donar més garanties al procediment, però que fan que en cas de retard en la consulta a l’advocat després de l’emplaçament pugui ser fatal i, fins i tot, impedir una defensa amb totes les garanties.

És important saber que la contestació a la demanda ja no serà oral el dia del judici, i que havent de presentar una contestació per escrit i amb les mateixes característiques que la contestació a la demanda del Judici Ordinari els terminis que la llei preveu són molt ajustats, només 10 dies hàbils.

Per això, és convenient demanar de forma immediata el consell del lletrat per tal d’evitar possibles perjudicis derivats d’una preparació retardada.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o informació al respecte.

Novetats de la nova Llei de la Jurisdicció voluntària en relació amb la separació i divorci matrimonials

Hi ha dues novetats principals que s’incorporen a aquest tipus procediments, la intervenció de Notari i la intervenció de fills major d’edat o emancipats.

Com fins ara els cònjuges han d’intervenir en l’atorgament del consentiment de forma personal, i assistits per lletrat en exercici, davant del Secretari Judicial, o bé d’un Notari.

De la mateixa forma será preceptiu el consentiment dels fills majors d’edat o menors emancipats respecte a les mesures que els afectin si per manca de recursos propis conviuen encara al domicili familiar.

En cas d’opció per la via extrajudicial, és competent el Notari del domicili comú, o el de residencia habitual de qualsevol dels atorgants, qui atorgarà l’escriptura pública amb el conveni regulador, sempre en presencia de lletrat en exercici.

Si desitja més informació sobre aquesta qüestió o altres, no dubti en contactar-nos.

****************************************************************************

Hay dos novedades principales que se incorporan a este tipo de procedimientos, la intervención de Notario y la intervención de los hijos mayores de edad o emancipados.

Como hasta este momento los cónyuges deben intervenir en el otorgamiento del consentimiento de forma personal, y asistidos por un letrado en ejercicio, ante el Secretario Judicial, o bien ante un Notario.

Asimismo será preceptivo el consentimiento de los hijos mayores de edad o menores emancipados respecto a las medidas que les afecte en el caso de que por falta de recursos propios convivan todavía en el domicilio familiar.

En caso de optar por la vía extrajudicial, es competente el Notario del domicilio común, o el del lugar de residencia habitual de cualquiera de los otorgantes, quién otorgará la escritura pública conteniendo el convenio regulador, siempre en presencia de un letrado en ejercicio.

Si desea más información sobre esta cuestión u otras, no dude en contactarnos.

Presentació

Us donem la benvinguda a Eva Mas Advocats. Els moments actuals ens porten a buscar noves fórmules de comunicació i col·laboració per ampliar la vinculació entre els professionals i els clients, fent networking en els respectius àmbits d’activitat. En el nostre cas, nosaltres oferim una àmplia experiència en dret civil, immobiliari i assessorament, tant fiscal com legal.

Aquest despatx professional de Barcelona ofereix des de fa més de 20 anys un ampli ventall de serveis jurídics i complementaris que permeten un assessorament personalitzat, continu i integral.

colegiL’àmplia experiència i relacions de networking de primera línia en el sector immobiliari ens permeten buscar les millors solucions pels nostres clients, tant per persona física com per family office i pime.

Els nostres punts forts, i que ens fan mereixedors de la confiança dels nostres clients, són: la professionalitat, l’enfoc internacional, la implicació personal en cada assumpte o projecte; i la formació continuada.

Prestem especial atenció a la globalització de l’economia i de les relacions privades interpersonals que es veuen afectades pels desplaçaments geogràfics, les diferents llengües i les diferents legislacions aplicables.

 

info@evamasadvocat.com – T. +34 93 285 72 72