Novetats de la nova Llei de la Jurisdicció voluntària en relació amb la separació i divorci matrimonials

Hi ha dues novetats principals que s’incorporen a aquest tipus procediments, la intervenció de Notari i la intervenció de fills major d’edat o emancipats.

Com fins ara els cònjuges han d’intervenir en l’atorgament del consentiment de forma personal, i assistits per lletrat en exercici, davant del Secretari Judicial, o bé d’un Notari.

De la mateixa forma será preceptiu el consentiment dels fills majors d’edat o menors emancipats respecte a les mesures que els afectin si per manca de recursos propis conviuen encara al domicili familiar.

En cas d’opció per la via extrajudicial, és competent el Notari del domicili comú, o el de residencia habitual de qualsevol dels atorgants, qui atorgarà l’escriptura pública amb el conveni regulador, sempre en presencia de lletrat en exercici.

Si desitja més informació sobre aquesta qüestió o altres, no dubti en contactar-nos.

****************************************************************************

Hay dos novedades principales que se incorporan a este tipo de procedimientos, la intervención de Notario y la intervención de los hijos mayores de edad o emancipados.

Como hasta este momento los cónyuges deben intervenir en el otorgamiento del consentimiento de forma personal, y asistidos por un letrado en ejercicio, ante el Secretario Judicial, o bien ante un Notario.

Asimismo será preceptivo el consentimiento de los hijos mayores de edad o menores emancipados respecto a las medidas que les afecte en el caso de que por falta de recursos propios convivan todavía en el domicilio familiar.

En caso de optar por la vía extrajudicial, es competente el Notario del domicilio común, o el del lugar de residencia habitual de cualquiera de los otorgantes, quién otorgará la escritura pública conteniendo el convenio regulador, siempre en presencia de un letrado en ejercicio.

Si desea más información sobre esta cuestión u otras, no dude en contactarnos.