Especialitats

Assessorament jurídic extrajudicial i defensa judicial als tribunals.

Dret civil

 • reclamacions de deutes i danys
 • contractes i negociació
 • redacció de contractes i documents
 • herències: partició privada o judicial, i càlcul dels impostos
 • tutela, guarda i incapacitat (prohibicions de disposar patrimonials)

Dret immobiliari i registral

 • arrendaments urbans (contractes, desnonaments i reclamacions de rendes, revisió d’increments, etc.)
 • adquisició i transmissió de la propietat (compravenda, opcions de compra, possessió, servituds, divisió condominis, hipoteques, etc.)
 • propietat horitzontal (assistència a juntes, impugnació d’acords, reclamacions de quotes, etc.)
 • Modificació de les inscripcions registrals i noves inscripcions
 • Creació i inscripció de càrregues o limitacions

Dret fiscal immobiliari

 • planificació i administració fiscal de residents i no residents a Espanya
 • fiscalitat d’expatriats a Espanya
 • representació front l’administració tributària espanyola i catalana
 • preparació de liquidacions d’impostos, recursos, etc.

Dret de família

 • separacions i divorcis
 • execucions de sentències
 • visites dels avis
 • defensor del menor
 • modificacions de mesures adoptades en sentència

Dret internacional privat

info@evamasadvocat.com – T. +34 93 285 72 72