Comentaris i Reflexions

Acte de lliurament de diplomes als col·legiats amb 25 anys d’exercici de la professió. ICAB. 23 de gener de 2020

***************************************************************************************************

BannerFiradvocaciaAnimatCAT[1]

Hem participat a la 3ª. Fira internacional  de l’advocacia, ha estat una experiència molt enriquidora a nivell professional i ens ha facilitat nous contactes a nivell nacional i internacional. L’èxit de participació i de representació de més de 20 països ha estat inqüestionable en una professió molt tancada en el seu àmbit territorial de forma tradicional.

Cal dir que els assistents tenien tots una vocació molt clara cap a la internacionalització dels despatxos, i això ha fet que s’hagin plantejat col·laboracions i propostes de networking molt interessants per tots que van fer convergir les diferents sinèrgies i perspectives dels assistents de forma fluida.

Hem après molt, tant de com presentar-nos individualment, de quins són els projectes que lideren el nostre món de l’advocacia, i els buits que encara queden per omplir i pels que apostem. Va haver exemples remarcables en tots els sentits. Incloem el link del video oficial de la fira:

https://vimeo.com/118152094

Evidentment el món de l’empresa, la fiscalitat i el dret dels negocis internacionals són la ocupació majoritària de molts dels assistents, però els advocats civilistes també hem pogut trobar altres companys advocats amb perfils molt similars provinents de França, Luxemburg, Bèlgica, Regne Unit, Estats Units, Itàlia i Suïssa entre d’altres.

Hem establert amb ells ja contactes, i com tots tenim clar que la globalització de l’activitat humana, els canvis de residència i el lloc d’interés; ens apropen més jurídicament en tots els sentits.

Ara comença un nou camí dins d’aquest projecte del despatx que  ens obre un camp de treball molt més ampli que el actual, però també noves possibilitats i perspectives pels nostres clients.

***************************************************************************************************

Un nou projecte professional.

Ens plau comunicar-vos la nostra associació professional en la que col·laborarem per poder ampliar la nostra respectiva oferta de serveis, tant en qualitat com en àrees d’activitat.

A més reforcem el projecte d’internacionalització del despatx que ja vam emprendre amb un doble enfoc: oferim els serveis jurídics a mida per clients extrangers que tenen interessos i inversions a Catalunya i Espanya, i de forma simultània oferim als clients locals les sinèrgies i el networking en la seva búsqueda d’oportunitats de negoci i inversió en l’ambit europeu on ens desenvoluparem, principalment Bèlgica, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos.

Aquest canvi suposa un gran repte i esperem poder seguir comptant amb la vostra confiança, valor que sempre ens ha distingit.

Així mateix, aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i un Any Nou 2015, i que poguem compartir junts el nou projecte que ara comença amb tota la il·lusió.

escanear0004

*************************************************************************************************

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de setembre de 2014

És una sentencia molt rellevant, doncs considera que l’impost de Successions de l’Estat espanyol discrimina els residents i no residents com a conseqüència de l’existència de diversos règims entre les diferents comunitats autònomes i l’Estat.

Les CCAA en l’exercici de les seves competències normatives han reduït molt la càrrega impositiva d’aquest impost, però poden existir diferències notables si s’aplica una o altra normativa, o bé, es aplicable la que correspon a l’Estat.

En aquest cas, s’analitzava la normativa aplicable quan l’hereu o legatari residia a l’estranger o en les donacions d’immobles fora d’Espanya, casos on per liquidar l’impost no resulta aplicable la normativa de la CCAA sinó l’estatal, i aquesta sentència considera que hi ha discriminació que atempta contra el principi de llibertat de moviments de capitals previst en els articles 63 del tractat de la Unió Europea i en l’article 40 de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Ara li correspondrà al legislador estatal prendre les mesures necessàries per revisar la normativa actual i veure com es realitza l’adaptació de la sentencia.

Hem de destacar que aquelles liquidacions d’impostos fetes d’acord amb la normativa anterior, podrien tenir oberta una via de rescabalament per ingressos indeguts davant de la discriminació que s’ha generat, sempre i quan no hagi transcorregut el termini de prescripció general establert de quatre anys i mig des de la data de defunció del causant.

Si li ha resultat del seu interès aquesta informació i vol rebre un assessorament personalitzat sobre aquesta qüestió no dubti en contactar amb nosaltres.

*************************************************************************************************

Aspectes més importants en relació a l’acabament dels contractes d’arrendament subjectes al règim de pròrroga forçosa. L’1 de gener de 2015.

Des de la entrada en vigor de la LAU de 1994, la llei obliga a que s’extingeixin necessàriament determinats contractes d’arrendament d’ús distint a habitatge, encara que finalment atorga dos drets a l’arrendatari: un dret d’arrendament preferent i una altre d’indemnització per la clientela, ambdós regulats a la  DT3ª, apartat E) de la LAU.

L’existència d’aquests drets a favor de l’arrendatari facilitat uns elements imprescindibles per negociar amb la propietat.

El dret d’indemnització per la clientela, l’arrendatari té dret a una indemnització amb un import fixat legalment en 18 mensualitats de la renda vigent al moment de l’extinció del contracte, sempre que al local s’instal·li la mateixa activitat o una altra que sigui afí, i en qualsevol cas l’activitat comenci durant 2015.

El dret d’arrendament preferent, sobre el local, de forma que té dret a igualar qualsevol oferta d’un tercer per poder continuar la explotació del negoci. Aquest dret té dues vessants: el dret de tempteig ( exercible durant 1 any i en un termini de 30 dies des de la notificació de l’arrendador), i el dret de retracte (si no es comunica a l’arrendatari l’oferta del tercer, durant 60 dies des de la formalització del nou contracte).

El dret preferent i la indemnització per clientela són incompatibles.

Ja que aquest tema pot oferir múltiples conflictes, és recomanable l’assessorament d’un advocat especialitzat en aquest tipus d’arrendaments, si vol ampliar la informació relativa a aquestes qüestions i rebre l’assessorament més adequat pel seu cas, no dubti contactar amb nosaltres i consultar-nos.

************************************************************************************************

Principals condicionaments legals del pròxim exercici fiscal

En les darreres setmanes han estat aprovades dues modificacions que afecten de forma significativa a un gran nombre de contribuents, ambdues relacionades amb la propietat immobiliària, i que concretament són:

L’aprovació de les noves mesures fiscals  que preveuen eliminar, a partir de l’1 de gener de 2015, la reducció del 100% prevista en l’IRPF pels llogaters d’habitatges entre els 18 i 30 anys, i rebaixar la reducció general en l’impost d’IRPF pels arrendaments d’habitatges al 50%.

La supressió dels  coeficients d’abatiment pels que s’aplicava una reducció del guany generat en funció de la data d’adquisició de l’habitatge que es transmetia si havia estat adquirit abans del 31 de desembre de 1994 . L’eliminació dels citats coeficients suposarà pels contribuents la tributació pel total de la plusvàlua generada sense cap reducció.

Si vol ampliar la informació relativa a aquestes qüestions i rebre l’assessorament més adequat al seu cas, no dubti contactar amb nosaltres i consultar-nos.

**************************************************************************************************

Presentació telemàtica de les declaracions anuals d’IRPF corresponents a l’exercici 2013

El dia 23 d’abril comença el termini per a la presentació de les declaracions tributàries corresponents a l’IRPF del 2013, i que per primera vegada s’haurà de fer exclusivament de forma telemàtica.

A banda d’accedir a l’entorn de la web de l’Agència Tributària, el contribuent ha de dotar-se del suport informàtic necessari mitjançant la descàrrega des de la pròpia web, i prèviament, haver obtingut un certificat de signatura electrònica o un d’equivalent que subministra la pròpia agència, per poder fer l’enviament de la declaració que ja haurà estat complimentada i gravada al sistema de cada usuari.

No cal dir que cada any s’han de tenir en consideració les diverses especialitats i modificacions legals introduïdes en l’exercici fiscal sobre el que es declara, i que en aquest aspecte s’ha de ser molt curós per evitar comprovacions i inspeccions a causa de dades incorrectament declarades.

Recordem que nosaltres podem elaborar i presentar la declaració, disposem de la acreditació com a col·laboradors socials de l’Agència Tributària, no dubteu a consultar-nos sobre aquesta qüestió i us assessorarem de forma adequada.

***************************************************************************************************

Principals novetats i aspectes conflictius de l’Impost de Successions i Donacions introduïdes per la Llei 2/2014 de 27 de gener

La regulació que ha entrat en vigor a partir del dia 1 de febrer canvia substancialment la situació prèvia, tot i que  manté tarifa i els coeficients correctors, principalment es minoren les reduccions per parentiu, suprimeix les reduccions addicionals i fora de la bonificació del cònjuge. per a la resta de grups de parentiu I i II s’aplica un criteri progressiu.

Anteriorment el cens de contribuents subjectes era d’un 6% i ara passarà al 18%.

Contacti amb nosaltres per demanar més informació sobre aquest impost i poder fer la millor planificació en el seu cas.

***************************************************************************************************

Presentació telemàtica de declaracions tributàries

Des del 30 de gener les autoliquidacions i les declaracions anuals del pagament de l’IVA han de presentar-se per via telemàtica de forma obligatòria.

L’Agència Tributària tracta d’augmentar el control sobre els contribuents (aquests hauran de presentar tant les liquidacions com les declaracions d’IVA per via telemàtica), volen garantir així que els contribuents expressin la informació de forma correcta, evitant els problemes d’interpretació de les dades que es produïen fins ara quan aquests documents es presentaven escrits a mà. Aquesta modalitat de presentació és obligatòria, i en cas d’omissió, pot ser imposada una sanció de fins a 1.500 euros.

La llei reguladora de cada impost habilita al Ministre d’Hisenda perquè aprovi els models de declaració i la forma i terminis de presentació.

Actualment aquesta mesura afecta a les següents:

Declaracions informatives:

– Mod 390 (resum anual d’IVA), el 30 de gener.

– Mod 190 (resum anual de retencions), el 31 de gener.

– Mod 347 (declaració anual d’operacions amb tercers), el 28 de febrer.

Liquidacions:

– Mod 111 (liquidació de retencions), el 21 d’abril.

– Mod 303 (liquidació d’ IVA), el 21 d’abril.

– Mod 130 (liquidació de pagaments fraccionats, empresaris, estimació directa), el 2015.

– Mod 131 (liquidació de pagaments fraccionats, empresaris, estimació objectiva), el 2015.

– Mod 115 (ingrés de retencions per arrendament d’immobles), el 2015.

Com advocats col·legiats i col·laboradors socials registrats a l’Agència Tributària podem fer en el seu nom les presentacions telemàtiques, a més d’estudiar el seu cas i resoldre els dubtes fiscals que li puguin sorgir.

*******************************************************************************************************

Novetats de la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització

Entre les mesures que incorpora hem de destacar l’aplicació del criteri de caixa per que els autònoms i pimes no hagin d’avançar l’IVA fins a cobrar efectivament les seves factures.

També es crea l’Emprenedor de responsabilitat limitada, per donar una sortida al petit empresari que fins ara veia compromès tot el seu patrimoni dins de l’aventura empresarial.

Estableix un mecanisme per la negociació extrajudicial del deutes d’empresaris.

Destaquem la introducció de procediments  per la reducció de la burocràcia administrativa, i també es facilitarà la concessió  del permís de residència pels estrangers que facin adquisicions d’immobles per un valor superior a 500.000 euros.

info@evamasadvocat.com – T. +34 93 285 72 72